بیکاری معضلی جهانی

0
271

وضعیت و چشم‌انداز اقتصادی جهان

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در گزارشی وضعیت اقتصاد جهانی را بررسی کرده و در آن با توجه به شاخص های اقتصادی، ضمن ابراز نگرانی از تشدید بیکاری جوانان و زنان در جهان، تاکید کرده که نرخ بیکاری جهانی جوانان از 12.3 درصد در سال 2016 میلادی به 13 درصد در سال 2017 میلادی افزایش پیدا کرده است. علاوه بر این در این گزارش وضعیت اقتصاد در مناطق مختلف جهان تحلیل شده است که خلاصه ای از آن را می خوانید.

با توجه به شتاب گرفتن فعالیت اقتصادی در جهان، شاخص‌های اخیر بازار کار از پیشرفت تدریجی اکثر کشورهای توسعه ‌یافته، اقتصادهای در حال گذار و کشورهای در حال توسعه در ایجاد شرایط اشتغال کامل فراهم آوردن شغل آبرومند برای همه اقشار جامعه حکایت دارند. بیکاری درکشورهایی نظیر آلمان، ژاپن، مکزیک و آمریکا، به سطح فوق‌العاده پایینی کاهش یافته است.

در دهه گذشته ناامنی شغلی در بسیاری از کشورها تشدید شده و سهم افرادی که از روی اجبار به مشاغل پاره‌وقت روی آورده‌اند افزایش پیدا کرده و نابرابری افزایش یافته است. زنان و جوانان از نرخ بیکاری به نسبت بیشتری رنج می‌برند و نرخ بیکاری جوانان حدود سه برابر بزرگسالان است.

نرخ بیکاری جهانی جوانان از 12.3 درصد در سال 2016 میلادی به 13 درصد در سال 2017 میلادی افزایش پیدا کرده است. در همین مدت نرخ بیکاری افراد بزرگسال تغییر کمتری داشته و به طور متوسط 4 تا 4.4 درصد بوده است.

بررسی‌ها نشان داده است افزایش دسترسی به آموزش اولیه به طرز قابل توجهی فرصت اشتغال جوانان را بهبود می‌بخشد. بر اساس این بررسی‌ها حمایت از کارآفرینی، ارائه چترهای حمایتی  خدمات اشتغال و دوره‌های کارآموزی با کیفیت و همچنین آموزش ضمن خدمت برای فرصت‌های شغلی روستایی نیز میزان مشارکت نیروی کار و احتمال یافتن یک شغل مناسب و مفید را افزایش می‌دهند.

 

ژاپن با کمبود ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر دست و پنجه نرم می کند و ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ 2,7 درﺻـﺪ ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﮐـﻪ ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان ﻧـﺮخ ﺑﯿﮑﺎری از ﺳﺎل 1993 ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ

 

کمبود نیروی کار در ژاپن

ژاپن با کمبود ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر دست و پنجه نرم می کند. ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ 2,7 درﺻـﺪ ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﮐـﻪ ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان ﻧـﺮخ ﺑﯿﮑﺎری از ﺳﺎل 1993 ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ. ﻧﺮخ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮐﺎر ﺑﻪ 1,56 رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان از ﺳﺎل 1974 ﻣﯿﻼی اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ 86 درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺳﺎل 2018 ﻣﯿﻼدی ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ  ﻧﯿﺰ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺎر درﯾﺎﻓﺖ کرده اﻧﺪ. رﺷﺪ دﺳﺘﻤﺰد در ﺳﺎل 2017 ﻣﯿﻼدی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺿﻌﯿﻒ و 0,4 درﺻـﺪ ﺑـﻮد اﻣـﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﭘـﺎره  وﻗـﺖ  2,2 درﺻـﺪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﻧﺎﺷـﯽ از ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد ﮐـﺎرﮔﺮان ﭘﺎره وﻗﺖ ﺑﻮد. ﮐﻞ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل 2017 ﻣﯿﻼدی ﺑﺎﻟﻎ ﺑر 67 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ در دﻫـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺗﻐﯿﯿﺮ کرده ده اﺳﺖ.

 

ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در ﯾﻮﻧﺎن و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎﻻ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 20,5 و 16,7 درﺻـﺪ اﺳـﺖ

بازار اروپا

بازارهای کار اروپا روند رو به رشدی دارند اگرچه تفاوت‌های چشمگیری بین کشورهای مختلف دیده می‌شود. در ماه نوامبر نرخ بیکاری اتحادیه اروپا به 7.3 درصد کاهش یافت در حالی که در سال قبل از آن 8.3 درصد بود که این کمترین میزان بیکاری این منطقه از ماه اکتبر سال 2008 میلادی بوده است. جمهوری چک 2.5 درصد، آلمان و مالت 3.6 درصد کمترین میزان بیکاری را در این اتحادیه داشتند.

در ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎزار ﮐـﺎر دارای اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ شده و ﻣﺼﺮف ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ کرده است. ﺑـﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ، ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﯾﻮﻧﺎن و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎﻻ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 20,5 و 16,7 درﺻـﺪ اﺳـﺖ. ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾﻦ، ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ. در ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ، 16,2 درﺻﺪ ﺟﻮاﻧـﺎن در اﺗﺤﺎدﯾـﻪ اروﭘـﺎ ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻮاﻧﺎن در ﯾﻮﻧﺎن، اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎﻻی 30 درﺻﺪ ﺑﻮد.

علی‌رغم رکود اقتصادی روسیه در سال‌های 2016-2015 میلادی، نرخ بیکاری این کشور همچنان به نسبت در حدود 5.2 تا 5.6 درصد ثابت باقی مانده است.

 

منطقه آفریقا

در منطقه آفریقا پیش بینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی تونس در سال 2018 میلادی به 3.2 درصد برسد با این وجود، تحرک کنونی برای بهبود شرایط اشتغال ناکافی است. نرخ بیکاری این کشور در فصل سوم سال 2017 میلادی 15.3 بود. با این که نرخ بیکاری این کشور از نقطه اوج 18.9 درصدی خود در سال 2012 میلادی کاهش یافته است اما همچنان بسیار بیشتر از نرخ 12.5 درصدی ثبت شده در سال 2006 میلادی است.

نرخ بیکاری در آفریقای جنوبی نیز در دهه گذشته به تدریج افزایش یافته و از 23.2 درصد در فصل اول سال 2008 میلادی به 27.7 درصد در فصل سوم سال 2017 میلادی رسیده است.

ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ﺑـﺮ ﺧـﻼف ﻣـﺮاﮐﺶ و ﺗﻮﻧﺲ، ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری اﻓﺮاد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ و 5,4 درﺻﺪ اﺳﺖ. در ﻋﻮض، ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﮑـﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری اﯾﻦ اﻓﺮاد 32,7 درﺻﺪ اﺳﺖ. ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ در ﻓﺼـﻞ ﺳـﻮم ﺳﺎل 2017 ﻣﯿﻼدی 8,9 درﺻﺪ ﺑﻮد. اﻓﺮاد دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮدن ﺷـﻐﻞ روﺑﺮو ﺑﻮدﻧﺪ و 17,6 درﺻﺪ اﻓﺮاد دارای ﻣﺪرك ﻓﻮق دﯾـﭙﻠﻢ و  10,8 درﺻـﺪ اﻓـﺮادی ﮐـﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ اﺑﺘـﺪاﯾﯽ را ﻫـﻢ ﺑـﻪ اﺗﻤـﺎم ﺮﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

 

برنامه حمایتی شرق آسیا

در منطقه شرق آسیا اخیراً سیاست‌گذاران مجموعه‌ای از اقدامات را برای بهبود رشد اشتغال و گسترش حمایت اجتماعی اعلام کردند. در سال 2018 میلادی، کره جنوبی و میانمار حداقل دستمزد خود را به ترتیب 16 و 33 درصد افزایش دادند. تایلند نیز برای اولین بار در 5 سال گذشته حداقل دستمزد ملی خود را افزایش داد.

ﻣﻘﺎﻣـﺎت ﮐـﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ در ﻧﻈـﺮ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر، در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﺨﺎرج رﻓﺎﻫﯽ را ﺑﺎ 17 درﺻـﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ 136 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر (8 درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ) اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ. اﯾـﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾـﺰی ﺷـﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ. ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران ﭼﯿﻨﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑﺮ روی اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻫﺎ در اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل، اﻧﺪوﻧﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﺷـﺪه  ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴـﺎﻧﯽ در ﺳـﺎل 2018 ﻣـﯿﻼدی را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد دارد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺼﺪ دارد در ﮐﻨﺎر ﺗﻼش ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻣﻬﺎرت ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر و ﮐـﺎﻫﺶ واﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﻪ ﮐﺎﻻﻫـﺎ، آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ.

 

رشد سریع هند و مشکل اشتغال

با وجود این که اقتصاد هند سریع‌ترین رشد اقتصادی در میان اقتصادهای نوظهور را دارد و چشم‌انداز میان‌مدت این کشور مطلوب است با چالش بهبود اشتغال‌زایی روبرو است. نگرانی‌ها از ظرفیت ایجاد شغل کافی برای جذب نیروی کار به سرعت در حال رشد رو به افزایش است. ایجاد شغل در بخش رسمی اندک بوده و بسیاری از کارگران با اشتغال ناقص یا مشاغلی با درآمد اندک روبرو هستند.

در اﯾـﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﭼﺎﻟﺶ اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺮخ اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ اﺳﺖ. ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ از ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑـﺮای ﺟـﺬب ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر ﺑـﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل رﺷﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ. اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ در ﺑﺨﺶ رﺳﻤﯽ ﺑﯽ رﻣﻖ ﺑـﻮده و ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪه ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐـﺎرﮔﺮان ﺑـﺎ  اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺎﻗﺺ ﯾﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﺑﺎ درآﻣﺪ اﻧﺪك روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺨﺶ ﻫـﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿـﺮ ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز، ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ ای و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺮون ﺳﭙﺎری ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻔﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ، وﺿـﻌﯿﺖ ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص ﺑـﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ. ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ در ﺑﺨﺶ رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑـﺮو ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺸـﺘﺮ آﻧﻬـﺎ ﺟﺬب ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻢ درآﻣﺪ و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﯿﺶ از 60 درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻨﺪ در ﺳﻦ اﺷﺘﻐﺎل ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻫﺮ ﺳﺎل ﺣﺪود 12 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔـﺮ وارد ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

 

غرب آسیا و مشکل بیکاران دانشگاهی

برخی از کشورهای غرب آسیا با افزایش چشمگیر ثبت نام برای تحصیلات دانشگاهی روبرو شده‌اند. نسبت ناخالص ثبت نام برای تحصیلات دانشگاهی در عربستان از 29.7 درصد در سال 2007 میلادی به 63.1 درصد در سال 2015 میلادی افزایش یافت. در ترکیه، در مدت مشابه این نسبت از 38.5 به 94.7 درصد افزایش پیدا کرد. با این وجود، رشد سریع فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هنوز برای اقتصاد مفید واقع نشده زیرا هر دو کشور با افزایش بیکاری افراد تحصیل کرده به‌ویژه در میان زنان روبرو بوده‌اند.

در اﮐﺘﺒـﺮ ﺳـﺎل 2017 ﻣـﯿﻼدی، در ﺗﺮﮐﯿـﻪ ﻧـﺮخ  ﺑﯿﮑﺎری در ﻣﯿﺎن دارﻧﺪﮔﺎن دﯾﭙﻠﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﺮدان 9 درﺻﺪ و ﺑﺮای زﻧﺎن 18,1 درﺻﺪ ﺑـﻮد. ﻧـﺮخ  ﺑﯿﮑـﺎری اﻓـﺮادی ﮐـﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮ از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن دارﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان 8,2 درﺻﺪ و در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن 10,9 درﺻﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ را ﻣﯽ ﺗـﻮان درﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد. ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری اﻓﺮاد دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﮐﺸـﻮر در ﻓﺼـﻞ ﺳـﻮم ﺳـﺎل 2017 ﻣـﯿﻼدی در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان 7,3 درﺻﺪ و در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن 33,9 درﺻﺪ ﺑﻮد. در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن، 40 درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺑﯿﮑﺎر اﯾﻦ ﮐﺸـﻮر زﻧـﺎن ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ، ﺷﮑﺴﺖ در ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده، ﯾﮏ ﭼـﺎﻟﺶ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﻪ وﺟـﻮد آورده و ﺗـﻨﺶﻫـﺎی  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.

به دنبال بهتر شدن شرایط اقتصادی در منطقه آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب، بازار کار این منطقه نیز بهبود یافته است. میانگین نرخ بیکاری این منطقه، به جز برزیل، از 6.1 درصد در سال 2016 میلادی به 5.8 درصد در فصل سوم سال 2017 میلادی کاهش یافته که اولین کاهش در سه سال گذشته بوده است.

در این منطقه، اشتغال در بخش تولید محصولات کارخانه‌ای پس از کاهش شدید در سال‌های 2016-2015 میلادی، دوباره روند صعودی به خود گرفته است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید